Zásady ochrany osobných údajov pre
Inner Alchemy

Úvod

Tieto zásady GDPR sa vzťahujú na webstránku Ing.Petr Bílý (v súhrne „my“, „nás“ alebo „naše“). Vysvetľujú, ako zhromažďujeme, používame a chránime osobné údaje fyzických osôb v Európskej únii (EÚ) a Európskom hospodárskom priestore (EHP) v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, GDPR).

Zber a použitie osobných údajov

Na našej webstránke zhromažďujeme osobné údaje prostredníctvom použitia formulárov na získavanie e-mailových adries. Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, zahŕňajú e-mailové adresy. Tieto údaje používame na komunikáciu s používateľmi a zlepšenie našich služieb.

Okrem toho na našej webstránke používame štandardné cookie súbory na uchovanie nastavení a na analýzu nášho prenosu. Informácie o používaní našej stránky zdieľame s našimi partnermi v oblasti analytiky, ktorí ich môžu zlúčiť s ďalšími informáciami, ktoré získali pri používaní ich služieb.

Ukladanie a zabezpečenie údajov

Osobné údaje ukladáme na zabezpečených serveroch umiestnených v [EÚ/EHP]. Implementovali sme vhodné technické a organizačné opatrenia na o chranu osobných údajov pred neoprávneným prístupom, použitím alebo zverejnením.

Práva subjektov údajov

V rámci GDPR má subjekt údajov nasledujúce práva:

  • Právo prístupu k svojim osobným údajom
  • Právo na opravu nepresností vo svojich osobných údajoch
  • Právo na vymazanie svojich osobných údajov
  • Právo obmedziť spracúvanie svojich osobných údajov
  • Právo namietať proti spracúvaniu svojich osobných údajov

Ak by ste chceli využiť ktorékoľvek z týchto práv, kontaktujte nás pomocou nižšie uvedených kontaktných údajov.

Retencia údajov

Osobné údaje uchovávame po dobu nevyhnutnú na poskytovanie služieb a počas doby vyžadovanej zákonom.

Prenosy údajov

Môžeme prenášať osobné údaje do krajín mimo EÚ/EHP na spracúvanie a ukladanie. Vždy, keď prenášame osobné údaje mimo EÚ/EHP, zaistíme, aby boli údaje chránené v súlade s GDPR prostredníctvom použitia štandardných dátových ochranných ustanovení schválených Európskou komisiou alebo rely on the Privacy Shield framework for transfers to the United States.

Zmeny v zásadách

Tieto zásady môžeme časom aktualizovať. Budeme vás o akýchkoľvek zmenách informovať zverejnením aktualizovanej verzie na tejto stránke. Odporúčame vám prečítať si zásady pravidelne, aby ste sa oboznámili s aktuálnou verziou.

Kontaktné údaje

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto zásad GDPR alebo vašich osobných údajov, kontaktujte nás na

info@inner-alchemy.eu alebo telefonicky na +421 905 234 844

    Všetky naše podkasty môžete nájsť na týchto obľúbených platformách:

    Všetky naše podkasty môžete nájsť na týchto obľúbených platformách: